خدمات مديکال (ايروان)

خدمات مديکال(گرفتن وقت مديکال. ترانسفر بيمارستان ها.گرفتن جواب ازمايش و ترانسفر رفت وبرگشت به سفارت هر نفر 65 دلار 
سایر اعلانات