اعتبارگذر نامه خروج از کشور 190روزحداقل ميباشدسایر اعلانات