توجه توجه"" برای اتباع خارجی بلیت رزرو نشود فقط از دفاتر خود ایرلاین""سایر اعلانات