برابر اعلام شرکتهاي هواپيمائي طرف قراردادثبت کد ملي مسافرين ايراني وشماره گذرنامه معتبر جهت اتباع خارجي الزامي ميباشد .بديهي است عدم ثبت کد ملي وشماره گذرنامه ودرنتيجه عدم پذيرش مسافراز طرف اير لاين کليه مسوليتها وعواقب آن بعهده آژانس صادر کننده خواهد بود.سایر اعلانات