الزام درج کامل مشخصات در پروازهای خارجی درغیر اینصورت مشمول هزینه استسایر اعلانات